För tredje gången träffar vi Lars Bengtsson för att prata om styrelsearbete.

Varför har vi en styrelse?
I företagsvärlden finns det lite olika roller. Vi har aktieägarna som vill någonting långsiktigt. De utser en styrelse. Ägarna har ett ägardirektiv som går till styrelsen som har uppdraget att driva det strategiska arbetet enligt ägardirektivet.

Utgå från ägardirektivet
Om ägarna har ett perspektiv på fem år så har styrelsen ett perspektiv på tre år, där man skall leva upp till ägardirektivet. Styrelsen ansvarar för organisation och strategi i företaget. Det finns en VD och ledning som sedan utför detta.

Dels skall det finnas långsiktiga mål i företage som leder till aktieägarnas mål, och dels skall du ha en kontrollfunktion så att du ser att företaget arbetar i rätt riktning.

Normalt sitter tre till fem personer i styrelsen på små bolag. Efter ett tag i ett nystartat bolag är det bra om man tar in andra personer i styrelsen än de som är operativ ansvariga, eller aktieägare i bolaget. Och då blir det ofta en kostnadsfråga kopplad till detta.

Styrelseordföranden är den viktigaste rollen, gärna någon utifrån
Skall du ha en väl fungerande styrelse skall det vara en kompetent styrelse som kan göra det man skall. Den första befattningen man skall fokusera på är styrelseordförande som bör vara en människa med kunskap och erfarenhet av styrelsearbete. Det kan vara en fördel om man kan få en oberoende styrelseordförande, som inte är aktieägare eller operativt ansvarig.

Men detta är inte alls vanligt i de minsta företagen. Inom företagsinkubatorn LEAD predikar vi detta ganska mycket att tidigt få in en oberoende styrelseordförande. Men innan det är på plats tar vi på LEAD på oss rollen som fiktiv styrelseordförande.

Ett företag som har några anställda bör absolut ha en extern styrelseordförande, och så småningom en eller ett par externa personer till. För ett företag med 15 anställda består styrelsen typiskt av tre personer. En VD kan sitta i styrelsen men behöver inte det. VD är ändå med på styrelsemötena som föredragande och får då inte rösta. Men om ett styrelsearbete präglas av att man röstar i frågor är det nästan lite misslyckat.

Styrelsens sammansättning kan/bör varieras
Styrelsen skall vara sammansatt av personer med kunskaper som företaget behöver. Och dessa personer behöver inte vara samma över tid. T.ex. om företaget skall gå internationellt är det bra med en styrelsemedlem med denna erfarenhet.

Styrelsen är juridiskt ansvarig för bolaget och det måste därför finnas någon rapportering för hur det går för bolaget. Man kan bygga upp en standardagenda med t.ex. den ekonomiska utvecklingen och de viktigaste affärerna. Frågor kan handla om vad som hänt sedan förra mötet och vad som kan förväntas hända tills nästa styrelsemöte.

Bra med ett årshjul av aktiviteter
Sen finns det perspektiv som man kan djupdyka i någon gång per år. Då är det bra att etablera ett årshjul med t.ex. årsredovisningen, personal, strategier, affärsplan och budget.

I små bolag som är i stor tillväxt bör ha styrelsemöten ganska frekvent. I princip en gång i månaden, cirka 10 möten på ett år. Mindre förändringspräglade bolag kan ha 5-6 möten per år.

Utvärdera styrelsearbetet!
Det finns flera instrument för att testa sin styrelse framtagna av styrelseakademin, där varje styrelsemedlem får svara på ett antal frågor en gång per år. Då kan man se vad som fungerar bra och mindre bra, och på så sätt jobba med förbättringar. Någon form av utvärdering av sin styrelse skall man göra.

Formellt är det aktieägarna som betygssätter om de är nöjda med styrelsen eller inte.

Styrelsemedlemmar väljs in på ordinarie bolagsstämmor som då sitter tills nästa stämma. Men det kan även förekomma extra bolagsstämmor där styrelsemedlemmar kan väljas in eller ut. Man kan även som styrelsemedlem begära eget utträde ur styrelsen genom att anmäla detta till bolagsverket.

Sammanfattning:
Ta in en oberoende styrelseordförande så tidigt som möjligt

Styrelsen måste få ett ägardirektiv, som talar om vad ägarna har för förväntningar på bolaget.

Ägarna måste följa att bolaget går åt det håll man vill.

Det finns böcker om styrelsearbete men även organisationer som styrelseakademin, som är riktigt bra. Även handelskammaren och Företagarna har kurser.